Club logo  
shadow

תקנון המועדון הישראלי לפודל

 

 
 
 
 
 
PRA
 
 
תקנון המועדון הישראלי לפודל
גירסה פברואר 2014 ,אושרה על ידי רשם העמותות .

עמותה רשומה מס. 01/638/4-58

חבר בהתאחדות הישראלית לכלבנות


פרק א
1. שם המועדון: המועדון הישראלי לפודל (להלן: המועדון)

2.שיוך המועדון: המועדון חבר בהתאחדות הישראלית לכלבנות.

3.המועדון הוא עמותה רשומה בישראל.

4. כתובת המועדון:
,ת.ד.3 יבנאל 15225 או לפי הודעה אחרת לרשם העמותות וכפי שיפורסם באתר המועדון ואתר ההי"ל באינטרנט.

פרק ב
מטרות המועדון
5. המטרות שלשמן נוסד המועדון הן:

א. לטפח ולעודד גידול ואחזקה של כלבים טהורי גזע מגזעי הפודל בישראל.

ב. לארגן תחרויות ותצוגות במסגרת הפעילות הספציפית של המועדון.

ג. לארגן מפעלי תרבות , הרצאות , ימי עיון, סמינריונים ומפגשים לחברי המועדון.

ד. לארגן ,לנהל,להחזיק ולפתח קורסים הקשורים במטרות הנ"ל בכל צורה ובכל מקום, לפי שיקול דעתו של ועד המועדון.

ה. לעודד התקשרויות עם חוגים ואיגודים כלבניים בעולם.

ו. להוציא רשימות , ספרים, חוברות, עיתונים ופרסומים אחרים מכל צורה

שהיא , בין מקצועיים , בין ארגוניים ואחרים בכל מה שקשור בקידום מטרות המועדון וחבריו.

ז. לדאוג לענינם של חברי המועדון בפני "ספר הגידול הישראלי" של ההי"ל.

ח. ליצג את חברי המועדון בפני מוסדות ההי"ל , בכל ענין אותו ועד המועדון יחשוב לנחוץ, וכן ליצג את חברי המועדון בפני כל גוף או מוסד אשר לפי דעת ועד המועדון יש צורך ליצגם לפניו.

ט. לפרסם את גזע הפודל בעיתונים בין אם כלבניים או אחרים, ובכל דרך אחרת, ולשכנע בעלי כלבים מגזעי הפודל בין אם מגידול מקומי ובין אם מגידול מחו"ל להצטרף למועדון ולרשום את הכלבים בספר הגידול הישראלי של ההי"ל .

י .ליעץ לחברים בכל הנוגע לגידול כלבים., זיווגים,ולעודד גידול נכון של כלבים בריאים. להביא לידיעתם מחלות ובעיות אחרות הנוגעות לגזע, ולשם כך להחזיק בתקנון גידול משלים של המועדון אשר יתעדכן מדי זמן לפי המידע אשר יגיע אל מרכז הגזע .לייעץ בכל הנוגע לרישום כלבים בספר הגידול, ויבוא כלבים מחו"ל , פרסום תקן הגזע ודרישות המועדון וההי"ל בתצוגות כלבים .

פרק ג

סמכויות המועדון

6. לשם השגת מטרותיו כמפורט בפרק ב' זכותו של המועדון לבצע את הפעולות כדלקמן והוא רשאי לבצע את כולן או מקצתן:
להטיל מס חבר שנתי אשר גובהו יומלץ ע"י ועד המועדון ולדאוג לגבותו מהחברים.

לקנות , לשכור, לחכור, להחליף לקבל בירושה או במתנה, ולרכוש בכל אופן אחר , נכסים וזכויות בין נכסי דלא ניידי ובין נכסי דניידי , להקים, ולרכוש בכל צורה שהיא , בנינים או מתקנים הדרושים למטרות המועדון , למוסדותיו או לצרכי חבריו, להחזיקם ולנהלם.להשיג ולקבל תשלומים שונים, תרומות, מענקים, הקצבות, עזבונות ומתנות בכל צורה שהיא מאת חבריו או מאחרים, בין אם בארץ ובין אם בחו"ל,
כולל כל גוף או מוסד, בין פרטי או ציבורי עירוני או ממשלתי. להשתמש בכספים אלה בשלמותם או בחלקם, בכל צורה שהיא, למטרות המועדון ולצרכיו.


להשקיע את הכספים שהתקבלו בתכניות בנק או בקרנות או ברכוש דלא ניידי לפי שיקול דעתו של ועד המועדון. לתת הלוואות בריבית כנגד ערבונות לכל אדם או גוף או מוסד אשר יקדם את מטרות המועדון.

לבטח את המועדון ונכסיו בשלמותם או בחלקם כנגד כל הפסד, סיכון ,

אבידות והתחיבויות מכל מין וסוג שהם העלולים לפגוע במועדון, בנכסיו או

בחבריו , הכל לפי ראות עיניו של ועד המועדון.


להתקשר בחוזים והסכמים מכל סוג שהוא עם כל אדם, גוף או מוסד פרטי ציבורי עירוני או ממשלתי אשר לפי ראות עיניו ושיקול דעתו של ועד המועדון יש בהם לקדם את מטרות המועדון.

להתא גד או להשתתף עם כל גוף או מוסד שמטרותיהם תואמות את מטרות
המועדון ואינן נוגדות את תקנון ההי"ל ואין כוונתם להפיק רווח.
המועדון יהא זכאי לגבות דמי השתתפות במופעים, תצוגות, קורסים, הרצאות
וכל פעילות אחרת אשר ועד המועדון יחליט עליהם, לכיסוי הוצאות המועדון לצורך קיום הפעילויות הללו.
להלוות כספים ולתת אשראי לכל אדם גוף או מוסד הקשורים במועדון ו/או היכולים לשמש לקידום עניני המועדון וחבריו, ו/או למען מטרות שועד המועדון מוצא לנכונות ולמועילות. להבטיח את פרעון ההלוואות ו/או האשראי הנ"ל על ידי קבלת שטרות , משכנתאות, משכון ו/או בטחונות מכל סוג ומין שהם, ובלבד שהמועדון יהיה זכאי לגבות ממקבלי ההלוואות והאשראי הנ"ל את כל הסכומים המהווים כיסוי הוצאות המועדון ומתן ההלוואה ו/או האשראי הנ"ל. ההלוואות והאשראי הנ"ל יינתנו אך ורק בתנאי השוק.

מבלי לגרוע מכל האמור לעל , ועד המועדון רשאי וזכאי לבצע את כל הפעולות שיהיו דרושות מזמן לזמן להשגת מטרות המועדון ובכלל זה עריכת מגביות , העסקת עובדים בין בשכר ובין שלא בשכר, וכן לעשות כל פעולה אחרת לקידום מטרות המועדון.


כל פעולה הקשורה בסעיפים ב, ד, ו, ט תצא לפועל רק אם תתקבל בועד המועדון ברוב מיוחס של 2/3 מכלל חברי הועד.

פרק ד'

אחריות המועדון וחבריו:

כנגד התחיבויות המועדון ניתן לשעבד את רכוש המועדון בלבד.

חברי המועדון אינם נושאים באחריות אישית להתחיבות המועדון.


המועדון אינו אחראי להתחיבויות ההי"ל.

בכפוף לאמור בכל דין , עצם החברות בועד המועדון אין בה כדי להטיל אחריות ו/או חבות כלשהי על חברי הועד בגין חובות ו/או התחייבויות המועדון .

11. אין חברי המועדון רשאים להתחייב אישית כבטוחה להתחיבויות המועדון


פרק ה'
חברים :

חברי המועדון יהיו: כל אדם מגיל 18 ומעלה, אשר יביע רצונו להתקבל כחבר במועדון ואשר יעמוד בתנאים הבאים:

ישלם דמי חבר לשנה.

לא הובעה התנגדות ע"י ועד המועדון לחברותו תוך ארבעה שבועות מיום הגעת הבקשה או התשלום למועדון.

13. הובעה התנגדות לקבלת חבר

ידון ועד המועדון ויחליט על קבלתו או אי קבלתו של המבקש להתקבל כחבר,

והחלטתו תימסר למבקש תוך 4 שבועות מיום הדיון בענינו.


ידחה ועד המועדון את הבקשה , הזכות בידי המבקש לפנות בכתב למבקר או ועדת הביקורת של המועדון תוך 60 יום מיום מתן ההחלטה . החלטת המבקר או ועדת הביקורת תהא סופית ומחייבת ותינתן תוך 60 יום מרגע הפניה.


14. החברות במועדון תיפסק בעקבות אחד מהמקרים:

במותו של החבר.

בהוצאתו מהמועדון בתנאים המפורטים בסעיף 15 להלן.

בצאתו מהמועדון ע"י מתן הודעה בכתב על כך לועד המועדון.

אם לא שילם דמי חבר תוך 2 חודשים מיום סיום חברותו.


15. האסיפה הכללית של המועדון זכאית להוציא חבר מהמועדון באחד מהמקרים

הבאים:

אם החבר עשה מעשה הנוגד את מטרות המועדון.

ב. אם החבר מחבל בשלמות המועדון או מפריע לאוירתו החברתית הטובה

ג. אם החבר עשה מעשה הונאה בקשר לרישום בספר הגידול הישראלי , בקשר למכירת כלבים , בקשר למילוי טופסי הרשמה לתצוגות, תחרויות, תעודות הרבעה, או פעל בניגוד לתקנון המועדון הישראלי לפודל.

ד. אם החבר גרם נזק לאינטרסים של המועדון לשמו הטוב או כבודו.

ה. אם החבר התנהג בצורה בלתי הולמת באסיפות, בתצוגות ו/או השמיע ביקורת בלתי הוגנת כלפי שופט בתצוגות או בכל מקום אחר.

ו. אם החבר אינו נענה לדרישות ועד המועדון ו/או מפר את החלטותיו, ו/או תקנוניו, בין אם ע"י מעשה ובין אם ע"י מחדל.

ההודעה על ההחלטה תישלח בדואר רשום אל החבר תוך שבוע מיום קבלת ההחלטה באסיפה הכללית.


חבר שהוחלט על הוצאתו מהמועדון זכאי לפנות למבקר המועדון ו/או ועדת הביקורת, תוך 60 יום מיום קבלת ההודעה על כך. החלטת המבקר ו/או ועדת הביקורת תהא סופית.

א. במידה ויתברר כי חבר מועדון מגדל מוכר או מתווך , אם ישירות או בעקיפין, באופן קבוע, כלבים דמויי פודל , ללא תעודות יוחסין, או כלבים שאינם זכאים לתעודות יוחסין, תוך כדי כינויים " כלב גזעי ללא תעודות " ייחשב הדבר כפעילות ברורה בניגוד למטרות המועדון ( כמצוין בפרק ב' סעיף א ) וכפגיעה באינטרסים של המועדון וחבריו ( כמצוין בפרק ה' סעיפים 15 א ו- 15ד ) .

במקרה זה חובתו של ועד המועדון להשעות את החבר מחברותו במועדון.

ועד המועדון יודיע למבקר המועדון ו/או לועדת הביקורת של המועדון על

פרטי המקרה ויבקשם לקיים בירור יזום ולקבוע סופית לאחר שמיעת

עדויות מכל הצדדים האם אכן החבר נהג כפי שנטען.

במידה וגוף הביקורת , לאחר ששמע את כל הצדדים ואסף את כל הראיות ,

מצא כי אכן החבר פעל כמתואר – תופסק חברותו של החבר במועדון

מיידית והחלטה זו תהא סופית.

ב. ועד המועדון חייב לתת לחבר העומד בפני הוצאה , את האפשרות להסביר את עצמו בכתב או בעל פה , ולהביא עדים מטעמו.

החברות במועדון מושתתת על חברות כבוד וחברות פעילה והיא אישית ואינה ניתנת למכירה או העברה.

חברות כבוד במועדון יכולה להיות מוענקת ע"י ועד המועדון לאדם שפעל למען המועדון והכלבנות בכלל.


פרק ו'

זכויותיו וחובותיו של חבר במועדון

לכל חבר במועדון זכות הצבעה באסיפה הכללית של המועדון , בהתקיים כל התנאים המצטברים המפורטים בסעיפים קטנים א' עד ג' להלן:

בתנאי שעברו 30 יום מיום תשלום דמי החבר ( לחברים חדשים).

יש ברשותו או בבעלותו כלב מגזע הפודל אשר הגיע אלין לפחות 45 יום לפני מועד האסיפה.

היה ברשותו כלב מגזע הפודל בעבר כאשר היה חבר במועדון.

במקרה של שניים הרשומים יחדיו כחברים במועדון יהיה להם קול אחד בלבד בהצבעה.

חבר מועדון שנבצר ממנו להגיע לאסיפה רשאי ליפות בכתב את כוחו של אדם אחר שהוא חבר מועדון להשתתף ולהצביע באסיפה בתנאי

שמיופה הכוח יהיה בן 18 שנים. ניתן לתת מספר יפויי כוח בידי חבר אחד .

לשון יפוי הכוח יהיה: " אני (שם ומשפחה, ת.ז. כתובת וטלפון ) מיפה את כוחו של ( שם ומשפחה ת.ז. כתובת וטלפון ) להשתתף ולהצביע עבורי באסיפה הכללית ( רגילה או יוצאת מן הכלל ) של המועדון הישראלי לפודל שתיערך ביום ....... ב ( מקום ) על החתום (שם ומשפחה ת.ז. וחתימה ) .


חבר המועדון יהא זכאי להנחות והקלות כפי שיוחלט עליהן במסגרת המועדון על ידי ועד המועדון או ההי"ל.


חבר המועדון מתחייב להכיר , לכבד ולמלא אחר תקנוני ההי"ל ותקנוני המועדון.

חבר מתחייב לשלם את דמי החבר כפי שיוחלט עליהם מפעם לפעם.

זכותו של חבר במועדון להשתתף בכל פעילויות המועדון בין בתשלום ובין שלא בתשלום כפי שייקבע ע"י הועד.
פרק ז'

הכנסות המועדון ונכסיו

המועדון ישתמש בהכנסותיו מהמקורות המפורטים לעיל וכן בנכסיו אך ורק לשם קיום וקידום מטרותיו , לביצוע פעולותיו וכן למטרות עזרה ותמיכה בחבריו, למטרות כלבניות ו/או הקשורות לפעילות המועדון.שום חלק מהכנסותיו ונכסיו לא ישולם או יועבר לחברי המועדון בתור רווח מכל סוג ובכל צורה שהם.

המועדון יוכל לרכוש כלב או כלבה מגזעי הפודל לצורך הרבעות לפי המלצתו ושיקול דעתו של מרכז הגזע ולאחר שועד המועדון יתן את הסכמתו ברוב יחסי לכך. הכלב/ה יהיו שייכים רשמית למועדון ככל נכס אחר אך יינתנו לגידול לאחד החברים בתנאי הסכם עד למילוי תנאי ההסכם. ועד המועדון יהא אחראי לניסוח ההסכם וימנה מיופה כוח מטעמו למילוי תנאי ההסכם. הכלב/ה יבוטחו ככל נכס אחר של המועדון. הכלב/ה הנ"ל לא יהיו שונים מכל כלב אחר הרשום בהי"ל ובמועדון ויחולו עליו כל החוקים והתקנונים ,וגם מגדלו לא יהא בעל זכויות יתר במועדון.


28. מבלי לגרוע מהאמור בסעיף 27 , יהא המועדון רשאי להוציא הוצאות ולשלם

תשלומים לשם תשלום וכיסוי ההוצאות הבאות:

שכר לעובדי המועדון שאינם חברי ועד או חברי ועדת ביקורת, וכן לכל אדם או גוף הנותן שירות למועדון מכל צורה שהיא לרבות עורכי דין , רואי חשבון וכד ' עבור שירותים שאנשים אלו ביצעו עבור המועדון .

הוצאות ממשיות כגון: שכר דירה, הוצאות נסיעה , טלפון, דואר, לינה, כלכלה, שהוצאו ע"י כל אדם שהוא, לרבות חברי המועדון, בקשר עם עסקי המועדון ועיניניו – זאת באישור מראש של ועד המועדון או של שנים מחברי הועד כפי שיוחלט על ידי ועד המועדון , מדי פעם לפעם.

הוצאות לארגון מופעים , תצוגות ותחרויות,פרסומים,ספרים סרטים, סרטי וידאו הרצאות ומפעלים אחרים שהוצאו בהתאם למטרות המועדון ועניניו.

תשלום ריבית ועמלות ( בשיעור הנתון להחלטת ועד המועדון ) למלויו של המועדון , אם יהיו כאלה , ואם תשלומים אלה יהיו בהתאם להתחיבויות המועדון.

תשלום דמי חברות בהי"ל ובארגונים כלבניים אחרים, בהתאם למטרותיו הספציפיות של המועדון.


29. כל הוצאה כספית של המועדון לפי הסעיפים שפורטו בסעיף 28תחייב אישור מזכיר / גזבר המועדון וחתימת יו"ר המועדון ( או חבר ועד נוסף לפי החלטת ועד המועדון) .פרק ח'

הארגון הפנימי, אסיפות

30. מוסדות המועדון הם :

א. האסיפה הכללית (רגילה, יוצאת מן הכלל )

ב. הועד

ג. מבקר/ועדת ביקורת

31. המוסד העליון של המועדון והשלטון בו נתון בידי האסיפה הכללית שלו. עפ"י החלטותיה והנחיותיה תנוהלנה כל פעולות המועדון.

32. האסיפה הכללית הרגילה של המועדון תתקיים אחת לשנה לא יאוחר מ- 28

בפברואר ואלה הן סמכויותיה של האסיפה הכללית:

לשמוע דו"ח ועד המועדון , כולל דו"ח כספי ודו"ח מבקר/ועדת ביקורת ולאשרם בשלמותם או מקצתם.

לבחור בועד המועדון אחת לשנתיים ( בכל שנה זוגית)

לדון בגובה דמי החבר.

לדון ולהחליט בכל ענין אשר יוגש לאסיפה הכללית ע"י הועד או ע"י החברים ובתנאי שנושא הדיון לא יהיה בסמכותה של האסיפה הכללית היוצאת מן הכלל.

33. על הועד לכנס אסיפה כללית יוצאת מן הכלל מיוזמתו או לפי דרישה של ועדת הביקורת או של עשירית מכלל חברי המועדון, כל אימת שנושא אחד, או נושאים אחדים מן הנושאים המפורטים להלן יועמדו לדיון:

לשנות , לתקן , לבטל להחליף הוראות תקנון המועדון והוראות תקנון הגידול.

ב. להחליף או להוסיף חבר בועד המועדון, וזאת שלא בתום תקופת כהונתו.

ג. להחליט על פירוק המועדון.

ד. כל נושא שמבקשי הכינוס ימצאו לנכון להעלות ושאינו מסמכותה של האסיפה הכללית הרגילה.

מבלי לגרוע מהאמור בסעיף 33 הנ"ל הועד יהא רשאי בכל עת לכנס אסיפה כללית יוצאת מן הכלל לשם דיון בכל נושא שהועד ימצא לנכון.

כל חבר מועדון רשאי להציע הצעות לסדר היום לאסיפה הכללית היוצאת מן הכלל וזאת בכתב עד לא יאוחר מ- 14 יום לפני האסיפה .
הודעה על אסיפה כללית רגילה , סדר יומה ומקום התכנסותה תימסר לכל חבר , ותצא 30 יום לפחות לפני כינוסה. ברם, העובדה שאחד או אחדים מחברי המועדון לא קיבלו את ההודעה לא תיפסול את הדיון באסיפה הכללית.

הודעה על אסיפה כללית יוצאת מן הכלל תנתן לפחות 14 יום מראש. הצעות נוספות לסדר היום , למעט שינויים או תוספות לתקנונים או בקשה לפירוק המועדון , תתקבלנה עד 7 ימים לפני כינוס האסיפה.

היה ואם ירצה חבר להעלות הצעה במהלך האסיפה רשאי יו"ר האסיפה להעלותה לדיון או לדחותה , בהתאם לניהול התקין של האסיפה.

צורת מסירת ההזמנה לאסיפות הנ"ל תיעשה באופן שיקבע מזמן לזמן על ידי ועד המועדון , בהעדר קביעה אחרת – בדרך של משלוח בדואר רגיל או אלקטרוני.

אפשר לפתוח בדיון באסיפות הכלליות בתנאי שנוכחים לפחות 20 חברי מועדון בעלי זכות הצבעה ואלו ייחשבו כמנין חוקי ובלבד שהדיון לא ייפתח


לפני המועד הרשמי. במידה לא יהיו נוכחים לפחות 20 בעלי זכות הצבעה תיפתח האסיפה מחצית השעה אחר המועד הרשמי בכל מנין של נוכחים ואלה ייחשבו כמנין חוקי לכל דבר וענין.

41. כל החלטה באסיפה הכללית של המועדון תתקבל אם זכתה ברוב קולות רגיל מבעלי זכות ההצבעה הנוכחים באסיפה, למעט במקרה של שינוי או תוספת לתקנונים והצבעה על פירוק המועדון שייקבעו ע"י רוב מיוחס של 2/3.

42. צורת ניהול האסיפה הכללית ,צורת ההצבעה, יהיו בהתאם להחלטת ועד המועדון ובכפיפות להוראות תקנון זה.

באסיפה הכללית בה ייבחרו חברי הועד, לאחר דו"ח הועד היוצא ואישור מבקר המועדון יתפטר הועד באופן אוטומטי, והאסיפה תבחר יו"ר לאסיפת הבחירות שינהל את האסיפה עד לבחירת יו"ר חדש. היו"ר החדש ימשיך את הבחירות והאסיפה הכללית.


פרק ט'

הועד

44. א. מספר חברי הועד יהיה אי זוגי לכל הפחות 3 ולכל היותר 9 ויכלול יו"ר,מזכיר, מרכז גזע (באותם המקרים בהם מרכז הגזע הינו חבר במועדון אשר נבחר כחבר ועד ) גזבר וחברי ועד. במקרה שבו היו"ר מכהן גם כמרכז הגזע , מספר חברי הועד יהיה זוגי ולא יפחת מ-4 חברי ועד.

חבר ועד יכול לשמש בתפקיד אחד או יותר.

כמרכז גזע יוכל להבחר אדם ששהשכלתו הכלבנית ונסיונו עונים על דרישות התפקיד ( עפ"י תקנון ההי"ל ) . במידה ומרכז הגזע לא יכהן כחבר ועד, לא תהא לו זכות הצבעה בועד המועדון. לא יוכל לכהן בתפקיד אדם המתפרנס או המייצג גוף כלשהו שפרנסתו הינה על גידול מכירה או תיווך במכירה של כלבים, או מזון או ציוד לכלבים .

כחבר ועד יוכל להבחר כל חבר בעל זכות הצבעה שהוא חבר במועדון לפחות שנתיים ולא היתה תלונה כלשהיא כנגדו בגין עבירה על תקנון המועדון או תקנון הגידול.

חברי הועד ייבחרו באסיפה הכללית הרגילה של המועדון אחת לשנתיים בכל שנה זוגית ובתנאי שהם חברים בעלי זכות הצבעה. כל חבר ועד יכהן בתפקידו עד לאסיפה הכללית הרגילה הבאה שבה ייבחר ועד חדש ואשר תתכנס לא יאוחר משנתיים לאחר הבחירות הקודמות אלא אם יוחלט אחרת ע"י האסיפה.

מועמדות לתפקידים יו"ר ומרכז גזע יוגשו לועד בכתב עד לא יאוחר מ- 14 יום לפני אסיפה בהתקיים אחד מתת הסעיפים של סעיף 47 להלן, כדי להודיע לחברים על מועמדותם בהודעה על האסיפה הכללית הקרובה.גם מועמדות לתפקידים אחרים יוגשו עד לתאריך זה .
משרתו של חבר ועד תתפנה:

במותו.

אם יתפטר מכהונתו בועד המועדון בכתב.

אם יוחלף כאמור בסעיף 34 ב לעיל.

אם יפסיק (או יושעה) חברותו במועדון.

אם יוכרז כפסול דין.

הועד יתכנס לפי ראות עיניו ובהתאם לצרכיו:

יושב הראש ינהל וישגיח על פעילותו הכללית של המועדון, יכין את הדו"ח השנתי לאסיפה הכללית של המועדון, ינהל את ישיבות הועד


והאסיפות הכלליות וייצג את המועדון כלפי גורמי חוץ . יו"ר הועד

אחראי על זימון ישיבות הועד.

ב. סגן יו"ר אם יוחלט למנות לתפקיד, יסייע ליו"ר וימלא את מקומו

בהיעדרו. לתפקיד זה יכול להתמנות כל אחד מחברי הועד הנבחרים.

המזכיר יסייע ליו"ר בביצוע תפקידיו, ינהל את פרוטוקול ישיבות הועד וכן את ההתכתבות עם החברים עם ההי"ל ועם כל גורם אחר. המזכיר ימסור לחברי הועד דיווח שוטף על הודעות המגיעות מההי"ל וידאג להמציא בפרקי זמן סבירים רשימת חברים מעודכנת ממחשב ההי"ל , וכן יעביר המזכיר פרוטוקולים לרשם העמותות כנדרש.

הגזבר ידאג לגבות את דמי החבר במועדם, יבצע תשלומים , ינהל את קופת המועדון , ימסור באסיפה הכללית דו"ח על מצב הקופה, יערוך דו"ח כספי או מאזן, ויכין בהתיעצות עם שאר חברי הועד הצעות תקציב לאירועים השונים של המועדון. הגזבר יתעדכן ברשימות החברים ממחשב ההי"ל וידאג לעדכן את מחשב ההי"ל על חידוש חברות או חברים חדשים.

ה. מרכז הגזע ירכז את עניני הגידול של המועדון וייצג את המועדון בועדת הגידול המדעית של ההי"ל, יפעל למען מתן סיוע לחברים בכל הקשור לגידול הגזע או הגזעים שעליהם הוא ממונה. מרכז הגזע ייצג את המועדון בעניני גידול הגזע גם כלפי גורמים מחוץ למועדון וההי"ל.

ו. הועד רשאי למנות אדם מתוך חברי המועדון או שאינו חבר במועדון לכל תפקיד שהוא למעט לתפקיד יו"ר . היה וימונה לתפקיד כלשהו אדם שאינו חבר במועדון לא יהא בעל זכות הצבעה בישיבות ועד המועדון.

. ניתן לבחור או למנות מספר מרכזי גזע לפי החלטת האסיפה הכללית או לפי החלטת הועד , אך בכל מקרה יהא מרכז גזע ראשי אחד אשר ייבחר באסיפה הכללית של המועדון. כל המגבלות והתנאים לתפקיד מרכז הגזע הראשי יחולו גם על מרכזי הגזע המשניים, לפי סעיף 50 לעיל.

מרכז הגזע הנבחר ומרכזי גזע משנה אם ייבחרו או ימונו יהיו חברים בועדת הגידול של המועדון . כחברי ועדת גידול יכולים להיבחר גם חברים שאינם בועד וגם אדם שאינו חבר במועדון בתנאי שהם: בעלי השכלה במדעי החיים או בוגר/ת המדרשה לכלבנות או מגדלים בעלי ותק של 10 שנים לפחות. חברים אלה לא יהיו בעלי זכות הצבעה בישיבות ועד המועדון אך יוכלו להציע שינויים או תוספות לתקנון הגידול המשלים של המועדון . כל הצעה לשינוי או תוספת לתקנון הגידול המשלים חייבת לעבור אישור ועדת הגידול של המועדון ברוב רגיל לפני שתוגש לאסיפה הכללית.


הועד רשאי להתכנס, לדחות את ישיבותיו ולסדר את פעולותיו ודיוניו כפי שימצא לנכון ולמתאים. כן יכול הועד לקבוע את המנין החוקי לישיבותיו. עד אשר ייקבע אחרת ע"י הועד, יהווה מנין חוקי בישיבות הועד מחצית מחבריו, אך לא פחות מ-3 חברים.חובה על יו"ר המועדון או ממלא מקומו להיות נוכח.

שני חברי ועד יכולים לדרוש כינוס ישיבה, וזו חייבת להתכנס בתוך שבועיים ממתן הודעה בכתב ליו"ר או למזכיר המועדון.

ההחלטות בישיבות הועד תתקבלנה ברוב קולות רגיל, מלבד במקרה שמדובר בנכסי דלא ניידי כמצוין בסעיף 6 יא. במקרה של תיקו היו"ר יחליט אם לדחותאת ההכרעה בנושא הנדון לישיבה הבאה או תינתן לו זכות הכרעה בנושא וכל

זאת לפי שיקול דעתו בלבד. רק במקרה שהיו"ר מכהן גם כמרכז הגזע יהא לו קול נוסף בבחירות .

הזכות בידי הועד לעשות כל אותן הפעולות והדברים שהמועדון רשאי לעשותם והמנויים בתקנון זה, זולת אלה שנמסרו לאסיפות הכלליות של המועדון כמפורט בסעיפים 32,33,43.


א. הועד ינהל רשימות חברי המועדון וכן פרוטוקולים של ישיבותיו והחלטותיו.

ב. חתימת יו"ר המועדון והמזכיר על הפרוטוקולים הנ"ל תשמש הוכחה לנכונותם.פרק י'

ועדת הביקורת :


57. חברי ועדת הביקורת ייבחרו באסיפה הכללית הרגילה של המועדון וימנו לפחות 2 חברים.

58. מתפקידו של מבקר המועדון או ועדת הביקורת לבדוק את עיניניו הכספיים של המועדון ולהביא לפני האסיפה הכללית את המלצותיו לענין אישור הדו"ח

הכספי. המבקר או ועדת הביקורת יהיו חתומים על הדו"ח הכספי.

59 . א. בסמכות המבקר או ועדת הביקורת לדון בכל ענין שיועלה בפניו ואינו

נוגד תקנון זה .

ב. בסמכות המבקר או ועדת הביקורת להשעות ביצוע החלטת ועד , אם זו נוגדת תקנון זה או עומדת בניגוד לכל דין. ההשעיה תהא בתוקף מיידי וזאת עד לדיון בה באסיפה הכללית. הודעה על השעית ביצוע החלטה כאמור תימסר בכתב ליו"ר המועדון.

ג. בסמכות המבקר או ועדת הביקורת לכנס ישיבת ועד. ישיבת ועד שכונסה כאמור תתקיים בתוך 14 ימים מיום משלוח ההודעה ליו"ר.

ד. בסמכות המבקר או ועדת ביקורת לכנס אסיפה כללית יוצאת מן הכלל כאמור בסעיף 33 .

60. המבקר או ועדת הביקורת יחליטו על דרכי פעולה כראות עיניהם ובלבד שידונו ויענו לכל פניה אליהם בזמן סביר.


פרק יא'

שינוי מטרות המועדון ופירוק מרצון


61 . החלטה על פירוק מרצון של המועדון תיחשב כאילו נתקבלה אם היא ברוב של 75% לפחות מחברי המועדון הנוכחים בהצבעה והזכאים להצביע בה.

62. במקרה של פירוק המועדון מרצון יימסר רכושו לעמותה כלבנית אחרת שעליה תחליט האסיפה הכללית האחרונה של המועדון ברוב קולות רגיל. בהיעדר החלטה אחרת יעבור הרכוש להי"ל ולא יחולק בין החברים.

63. תקנון זה אושר באסיפה הכללית שהתקיימה בתאריך 25.02.2003 .

64. שינויים בתקנון התקבלו באסיפה הכללית שהתקיימה ב- 06.07.2004.

65. שינויים בתקנון התקבלו באסיפה הכללית שהתקיימה ב- 05.05.2005 ואושרו ע"י

רשם העמותות ב- 1.1.2006
[ כל הזכויות שמורות למועדון הישראלי לפודל ]
 
 
 
 
Created by: Miron Abramson | Designed by: Oscar Roth
 
[ כל הזכויות שמורות למועדון הישראלי לפודל ]
Created by: Miron Abramson | Designed by: Oscar Roth